Prawo spółek i sprawy korporacyjne


Kancelaria świadczy pomoc prawną związaną z obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, ich organów oraz wspólników czy akcjonariuszy, a także obsługę stowarzyszeń i fundacji, na każdym etapie ich funkcjonowania. Oferujemy doradztwo przy wyborze optymalnego rodzaju spółki, w tym także z uwzględnieniem aspektów podatkowych i prawnych związanych ze specyfiką danej branży. Doradzamy przy zmianach umowy spółki lub statutu oraz zbyciu lub nabyciu udziałów oraz akcji spółki. Oferujemy obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz udział w posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych.

Tworzenie spółek, fundacji i stowarzyszeń

Oferujemy kompleksową pomoc prawną przy wyborze i tworzeniu wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych i zakresu ponoszonej odpowiedzialności za zobowiązania w kontekście planowanego celu gospodarczego spółki. Dokonujemy analizy ograniczeń prawnych mogących mieć wpływ na zawiązanie i funkcjonowanie spółki oraz opracowujemy i wdrażamy dostosowany do potrzeb Klienta indywidualny model prawny. Doradzamy przy sporządzeniu umowy spółki lub statutu, zapewniamy współpracę z notariuszem, przygotowujemy kompletną dokumentację wymaganą do wpisu spółki do odpowiednich rejestrów i ewidencji oraz monitorujemy przebieg postępowania rejestrowego. Służymy pomocą również przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń.

Obsługa korporacyjna spółek

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie obsługi korporacyjnej spółek, w ramach którego wspieramy działania organów spółek. Wspieramy naszych Klientów w zakresie wprowadzania zmian wynikających z praktycznych aspektów funkcjonowania spółki, w tym pomagamy we wprowadzaniu zmian do umowy spółki lub statutu oraz opracowujemy wewnętrzne zasady działania organów. Sporządzamy dokumentację związaną z ustanowieniem ładu korporacyjnego w spółkach. Ponadto udzielamy naszym Klientom wsparcia w podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, zbyciu, nabyciu, umorzeniu i zastawieniu udziałów lub akcji, oraz w czynnościach związanych ze zmianami w składzie wspólników lub akcjonariuszy spółki. Oferujemy również kompleksowe wsparcie przy odbywaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych, czy zarządów. Doradzamy w zakresie oceny ważności uchwał organów spółki oraz możliwości ich podważenia na drodze sądowej.

Pomożemy. Z nami w sądzie będziesz czuć się najpewniej na sali. Gwarantujemy to.