Prawo pracy

  • Doradzamy przedsiębiorcom (pracodawcom) w zakresie nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania umów o pracę z pracownikami, 
  • Informujemy pracowników o ich uprawnieniach wynikających z prawa pracy i przysługujących im prawnych środkach ochrony przed bezprawnym zachowaniem pracodawcy, w szczególności przed dyskryminowaniem i mobbingiem,
  • Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych dotyczących w szczególności bezprawnego lub bezzasadnego rozwiązania (wypowiedzenia) umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków, itp., a także w sprawach dotyczących naruszenia pracowniczych dóbr osobistych;
  • Przygotowujemy projekty dokumentów pracowniczych (m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia). Uczestniczymy w tworzeniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, takich jak regulaminy, układy zbiorowe pracy, porozumienia

Pomożemy. Z nami w sądzie będziesz czuć się najpewniej na sali. Gwarantujemy to.